Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ośnie Lubuskim

W roku szkolnym 2019/2019 w szkole realizujemy projekty :"OWOCE W SZKOLE", "SZKLANKA MLEKA"

Statut

                                                          

                                                             STATUT

               STOWARZYSZENIA   PRZYJACIÓŁ  ZESPOŁU  SZKÓŁ

              PUBLICZNYCH   W  OŚNIE  LUBUSKIM    „ KONWALIA ”

 

                                                     ROZDZIAŁ  I

                                      POSTANOWIENIA  OGÓLNE

 

 1. Stowarzyszenie nosi  nazwę  :  Przyjaciół  Zespołu  Szkół  Publicznych  w  Ośnie Lubuskim     „  Konwalia  ”  w  dalszych postanowieniach  statutu zwane Stowarzyszeniem.
 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób  fizycznych , związanych dla wspierania i promocji szkoły.Siedzibą  stowarzyszenia  jest  Ośno Lubuskie  , ul. Jeziorna 3Terenem działania  jest Rzeczpospolita Polska.
 3.  Dla  realizacji celów statutowych  stowarzyszenie  może  działać  na  terenie  innych  państw  zposzanowaniem  tamtejszego prawa.
 4. Stowarzyszenie jest związane na czas nieograniczony . Posiada osobowość prawną .  Działa na

   Podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach ( Dz.U. z 2001, Nr 79, poz.

   855 z późn.  zm. ) oraz niniejszego statutu.

     5.Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych

celach.

   6.Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków.

     Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

 

                                                        ROZDZIAŁ  II

                                   CELE  I  ŚRODKI  DZIAŁANIA

7. Celem Stowarzyszenia jest  promocja szkoły i wspieranie zadań edukacyjnych.

8. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez :

a)      pozyskiwanie  sprzymierzeńców stowarzyszenia,

b)      współdziałanie z władzami, instytucjami, organizacjami,

c)      współpraca z rodzicami, absolwentami szkoły i innymi zainteresowanymi,

d)     gromadzenie funduszy w formie darowizn i pomocy gospodarczej.

 

                                                 ROZDZAŁ  III

                            CZŁONKOWIE  -  PRAWA  I  OBOWIĄZKI

 9.Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne . Osoba prawna  może być

jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

10.Stowarzyszenie posiada członków :

a)      zwyczajnych,

b)      wspierających,

c)       honorowych.

11.Członkiem  Zwyczajnym  Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna , która :

a)      złoży deklarację członkowską na piśmie,

b)      przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia .

12.Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały

Zarządu Stowarzyszenia.

13.Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może  zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca

pomoc finansową , rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów  Stowarzyszenia.

14.Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu

15.Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna , która wniosła wybitny wkład

w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

16.Członkowie honorowi  są  przyjmowani  przez Walne Zgromadzenie  na wniosek  10  członków

Stowarzyszenia.

17.Członkowie zwyczajni mają prawo :

a)        biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia ,

b)     korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności  Stowarzyszenia,

c)        udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

d)    zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

18.Członkowie zwyczajni mają obowiązek :

a)       brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,

b)      przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

c)       regularnego opłacania składek.

19.Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego  oraz  czynnego  prawa  wyborczego,

mogą  jednak brać  udział  z głosem doradczym w statutowych  władzach Stowarzyszenia , poza

tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

20.Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania  się  z  zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał  władz Stowarzyszenia.

21.Członkowie honorowi  są  zwolnieni ze składek członkowskich.

22.Utrata członkostwa następuje na skutek :

a)      pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,

b)      wykluczenia przez Zarząd :

 • z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
 • z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
 • na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia.

c)      utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

d)     śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

23 .    Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków.

    Uchwała walnego zgromadzenia członków jest ostateczna.

 

                                              ROZDZIAŁ  IV

                               WŁADZE  STOWARZYSZENIA

 24.Władzami Stowarzyszenia są :

a)      Walne Zgromadzenie Członków,

b)      Zarząd,

c)      Komisja Rewizyjna.

25.Kadencja  władz .

a)      Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się  w głosowaniu jawnym bezwzględną  większością głosów.

b)      Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez dwie kadencje.

26.Uchwały wszystkich władz  Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba  że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

27.Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia . W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział :

a)      z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

b)      z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

28.Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

29.Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na dwa lata przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad  Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

30.Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej  1 / 3  ogólnej  liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

31.Uchwały Walnego  Zgromadzenia  Stowarzyszenia  zapadają bezwzględną większością  głosów         w obecności  przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne.

32.Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą :

a)         określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

b)        uchwalanie zmian statutu,

c)        wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,

d)       udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

e)        rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

f)         uchwalanie budżetu,

g)        uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,

h)        podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,

i)          rozpatrywanie i zatwierdzanie  sprawozdań władz Stowarzyszenia,

j)          rozpatrywanie wniosków  i postulatów  zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,

k)        rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

l)          podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

m)      podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.

33.Zarząd  jest  powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z  uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

34.Zarząd składa z  3 do 7 osób w tym prezesa , wiceprezesa i sekretarza. Prezesa i wiceprezesa wybiera  Zarząd spośród swoich członków.

35.Posiedzenia  Zarządu  odbywają się  w miarę potrzeb , nie rzadziej jednak niż raz na pół  roku.

Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.

36.Do kompetencji Zarządu należą :

a)      realizacja celów Stowarzyszenia,

b)      wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,

c)      sporządzanie planów pracy i budżetu,

d)     sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia.

e)      podejmowanie uchwał o nabywaniu, zdobywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,

f)       reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

g)      zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków.

h)      przyjmowanie i skreślanie członków.

37.Komisja Rewizyjna  powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

38.Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.

39.Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy :

a)      kontrolowanie działalności Zarządu,

b)      składanie wniosków  z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,

c)      prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia  Członków oraz

Zebrania Zarządu,

d)     składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,

e)      składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

40.W razie gdy skład władz Stowarzyszenia uległ zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnianie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

 

                                                  ROZDZAŁ V

                                      MAJĄTEK   I   FUNDUSZE

 41.Majątek Stowarzyszenia powstaje :

a)      ze  składek członkowskich,

b)      darowizn, spadków, zapisów,

c)      dotacji i ofiarności publicznej.

42.Wszelkie  środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

43.Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie  z  obowiązującymi przepisami.

44.Decyzje w sprawie nabywania, zdobywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

45.Do zawierania umów , udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.

 

 

                                                 ROZDZIAŁ  VI

                                 POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

 46.Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę  o  rozwiązaniu  Stowarzyszenia  podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – ( 2 / 3 ), przy obecności       co najmniej połowy uprawnionych  do głosowania.

47.Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia.

48.W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy  Prawo      o  Stowarzyszeniach.

 

 

 Ośno Lubuskie  1 grudnia 2011 r.                                           Zarząd :

 1. …………………………………………
 2. ………………………………………....
 3. …………………………………………
 4. …………………………………………
 5. ………………………………………….