Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ośnie Lubuskim

W roku szkolnym 2019/2019 w szkole realizujemy projekty :"OWOCE W SZKOLE", "SZKLANKA MLEKA"

Regulamin Rady Rodziców

  REGULAMIN RADY RODZICÓW

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MARII SKLODOWSKIEJ- CURIE

W OŚNIE LUBUSKIM I.              Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Rada rodziców, zwana dalej „radą” reprezentuje ogół rodziców uczniów.
 2. Rada działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły i niniejszego regulaminu.

§ 2

 1. Rada liczy tylu członków, ile jest oddziałów w szkole.
 2. Kadencja rady trwa rok.
 3. W uzasadnionych przypadkach, jeśli w czasie kadencji, ze składu rady ubędzie więcej niż 1/3 członków, dopuszcza się zorganizowanie wyborów uzupełniających skład rady.
 4. Decyzję o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających podejmuje rada w głosowaniu jawnym.

§ 3

Rada może tworzyć komisje i zespoły mające charakter opiniująco- doradczy.

 

 II.            Wybory do rady

§ 4

 1. Wybory do rady przeprowadzone są corocznie we wrześniu na pierwszym zebraniu rodziców każdego oddziału.
 2. Rodzice uczniów danego oddziału, zgromadzeni na zebraniu, wybierają spośród siebie radę oddziałową.
 3. Rada oddziałowa powinna liczyć nie mniej niż 3 osoby. O liczebności oddziału decydują rodzice danego oddziału.
 4. Do udziału w wyborach uprawnieni są rodzice uczniów danego oddziału. Jednego ucznia może reprezentować w wyborach tylko jeden rodzic.

§ 5

 1. Wybory rad oddziałowych przeprowadza komisja skrutacyjna wybrana w głosowaniu jawnym spośród uczestników zebrania. Do komisji nie mogą wchodzić osoby kandydujące do rady oddziałowej.

 

§ 6

Wybory odbywają się w glosowaniu tajnym na zasadach ustalonych przez rodziców uczestniczących w zebraniu.

§ 7

 1. Rada oddziałowa wybiera spośród siebie przedstawiciela do rady rodziców szkoły.
 2. Na wniosek rodziców uczestniczących w zebraniu, przedstawiciela rady oddziałowej do rady rodziców szkoły może wybierać ogół rodziców uczestniczących w zebraniu, w glosowaniu tajnym, spośród wybranych członków rady oddziałowej.

§ 8

 1. Obwieszczenie wyników wyborów, podanie do wiadomości składu rady i zwołanie pierwszego posiedzenia rady należy do obowiązków dyrektora.
 2. Pierwsze posiedzenie rady powinno odbyć się nie później niż do 30 września.
 

 III.           Władze rady

§ 9

 1. Rada wybiera ze swojego grona przewodniczącego rady, sekretarza i skarbnika.

 

 § 10

 1. Przewodniczący rady organizuje pracę rady, zwołuje i prowadzi posiedzenia rady, reprezentujące radę na zewnątrz.
 2. Sekretarz rady przejmuje obowiązki przewodniczącego w czasie jego nieobecności.
 3. Sekretarz rady odpowiada za dokumentację rady i protokołowanie jej posiedzeń.
  1. Skarbnik rady odpowiada za prawidłową gospodarkę funduszem gromadzonym przez radę.

 

IV.          Posiedzenia rady

§ 11

 1. Posiedzenia rady odbywają się w terminach ustalonych w rocznym harmonogramie, nie rzadziej niż raz na 2 miesiące.
 2. Poza terminami ustalonymi w harmonogramie, posiedzenia rady zwołuje przewodniczący, powiadamiając członków rady co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący może zwołać posiedzenie rady w trybie pilnym, bez zachowania 7-dniowego terminu.
 3. Posiedzenia rady mogą być również zwoływane w każdym czasie, z inicjatywy 1/3 składu rady oraz na wniosek dyrektora, rady pedagogicznej lub samorządu uczniowskiego.

§ 12

 1. Przygotowanie posiedzenia rady jest obowiązkiem przewodniczącego. Członkowie rady, na 7 dni przed posiedzeniem, otrzymują projekt porządku obrad. Projekt porządku zamieszczony jest także na stronie internetowej szkoły.
 2. Posiedzenia rady prowadzone są przez przewodniczącego.
 3. W posiedzeniu rady może brać udział, z głosem doradczym, dyrektor lub inne osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady.
 4. Posiedzenia rady są ważne, o ile obecnych jest co najmniej połowa członków rady.

§ 13

 1. Posiedzenia rady są protokołowane.
 2. Protokoły z posiedzeń rady są przyjmowane przez radę w drodze głosowania na następnym posiedzeniu rady.

 

V.           Podejmowanie uchwał

§ 14

Rada Rodziców:

 

 1. Uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:
 • program wychowawczy szkoły obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowane przez nauczycieli;
 • program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców;
 1. Opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania.
 2. Opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.
 3. Opiniowanie pracy nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.
 4. Uchwały rady podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym.
 5. W sprawach personalnych, a także na formalny wniosek członków rady, głosowanie odbywa się w trybie tajnym.

§ 15

Uchwały rady numerowane są w sposób ciągły w danym roku szkolnym.

§ 16

Opinie rady wydawane są w takim samym trybie jak uchwały.

 

VI.          Prawa i obowiązki członków rady

§ 17

 1. Członkowie rady mają prawo do:
 • Dostępu do wszelkich informacji i dokumentów związanych z organizacją i przebiegiem procesu dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńczego, poza informacjami i dokumentami uznanymi za poufne, lub dotyczącymi spraw personalnych;
 • Wypowiadania swoich opinii we wszystkich sprawach szkoły;
 • Głosowania na równych prawach, we wszystkich decyzjach podejmowanych przez radę.
 1. Członkowie rady mają obowiązek aktywnego uczestnictwa w posiedzeniach rady.

 

VII.         Fundusze rady

§ 18

Rada może gromadzić fundusze przeznaczone na działalność statutową szkoły.

§ 19

Szczegółowe zasady wydatkowania funduszu ustala corocznie w preliminarzu budżetowym.

§ 20

Pisemne wnioski o środki z funduszu rady mogą składać: dyrektor, rada pedagogiczna, samorząd uczniowski.

§ 21

 1. Rada ma wydzielone konto bankowe.
 2. Środkami zgromadzonymi na koncie dysponuje rada poprzez dwie upoważnione osoby: przewodniczącego i skarbnika.

 

VIII.       Postanowienia końcowe

§ 22

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.